תקנון האתר 

לוגו גווני תכלת.png
תקנון האתר

כללי:

 •  

 • 1. אתר אינטרנט זה הנו האתר הרשמי של מפלגת "סדר חדש – לשינוי שיטת הבחירות", מ.מ 59-900138-5           (להלן: "המפלגה"), וניתן באמצעותו לתרום למפלגה ולצפות במטרותיה ולהתעדכן בפעילותה.

 • 2. כל שימוש באתר לרבות מתן תרומה באתר מהווה הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון זה, אנא קראו את התקנון בעיון.

 • 3. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד.

ביצוע וביטול פעולות:

 • 1. המפלגה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כספים לטובת מטרות המפלגה , הרמת קמפיין בחירות , ותשלום      ההוצאות השוטף.

 • 2.  התורם רשאי לפנות באמצעות דוא"ל או בפקד "צור קשר" בבקשה לשינוי פרטי החיוב או לביטול התרומה.           ניתן לבטל את הפעולה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה באתר האינטרנט.

 • 3. המפלגה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.

 • 4. ביטולים יעשו על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

הגבלת אחריות:

 • 1. המפלגה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם          אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 • 2. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר אינפורמציה על                  פעולותיה של המפלגה, וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.

 • 3. המפלגה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש  באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין המפלגה או מי מטעמה נושאים או יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.

התחייבות לפרטיות:

 • 1. מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.

 • 2. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש באתר המפלגה ולא לעשות בו כל שימוש לצורכי העמותה, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב בפנייה בדוא"ל
  לכתובת: info@seder-hadash.org

 • 4. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 • 5. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי . על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.

הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה יובאו להכרעה בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב יפו.

אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם היום!!!