הצהרת המתפקד

לוגו סדר חדש

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה במפלגת סדר חדש – לשינוי שיטת הבחירות* (להלן: "המפלגה").

מצהיר/ה כדלקמן:

אני  

אני אזרח/ית ישראל, בן 18 לפחות, המצטרף/ת מרצוני למפלגה. אינני חבר/ה במפלגה אחרת ואני מקבל/ת את עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של המפלגה ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות תקנון המפלגה וכן את החלטות מוסדותיה.

ידוע לי כי דמי החבר הינם בסך 50 ₪ למתפקד/ת  והם לתקופה של שנה אחת , במועד חתימתי על טופס זה. כמו כן ידוע לי כי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת המפלגה.
דמי החבר הינם לתקופה של שנה אחת והחיוב אינו מתחדש אוטומטית.

מדיניות ביטול עסקה: ניתן לבטל את ההתפקדות ולקבל החזר תשלום בטווח של עד 72 שעות.

אני מסכים/ה לקבל מהמפלגה הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסרון. כמו כן אני מאשר/ת למפלגה להעביר לבעלי תפקידים במפלגה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי במידת הצורך וללא פרטי האשראי שלי.

ידוע לי כי פרטיי המזהים יעודכנו ויאומתו מול מרשם האוכלוסין וזאת לשם יצירת קשר עם חברי המפלגה וניהול בחירות פנימיות בלבד.

לאחר שקראתי את התנאים כאמור לעיל הריני מסכים/מה לכל התנאים ומקבל/ת אותם במלואם.

* יובהר כי נכון למועד זה, שם המפלגה הרשום ברשם המפלגות הינו סדר חדש לשינוי שיטת הבחירות. מ.מ 59-900138-5.

אני מצהיר/ה בזאת כי כרטיס האשראי שאני מזין באתר אינו של תאגיד והוא שלי בלבד/של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה בלבד.

בלחיצה תועבר למילוי פרטים אישיים ותשלום